Obracaj.pl
nowy banner placu
O

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy na zrealizowanie własnych planów i marzeń.
 • Minimum formalności: zwykle wystarczy jeden dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Oprocentowanie od 10,80%!
Kwota kredytu:
 
Od 500 PLN do 100 000 PLN.
 
Okres kredytowania
 
3, 6, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 i 84.
 
Wymagana dokumenty
 • Dowód osobisty - do wglądu przy podpisaniu Umowy,
 • Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (w formie podpisu na Umowie) lub dokument potwierdzający intercyzę, rozwód, separację. Dokument wymagany jeśli kwota kredytu przekracza 10 000 PLN.
Dokumenty wymagane od osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 
Umowa o pracę
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości miesięcznego dochodu netto za ostatnie 3 lub 6 miesięcy.
 • Rachunek za prąd lub telefon.
Emerytura
 • Kserokopia decyzji o przyznaniu/ostatniej waloryzacji emerytury oraz
 • Kserokopia ostatniego odcinka emerytury lub wyciąg z konta, na który wpływa emerytura lub
 • Kserokopia trzech ostatnich odcinków emerytury
Renta
 • Kserokopia decyzji o przyznaniu renty, określająca termin jej wygaśnięcia
 • Kserokopia ostatniego odcinka renty lub wyciąg z konta, na który wpływa renta
Umowa o dzieło, Umowa zlecenie
 • Kopia umowy zlecenia lub umowy o dzieło, potwierdzająca uzyskanie dochodu netto za minimum ostatnie 6 miesięcy.
Dokumenty wymagane od osób prowadzących działalność gospodarczą
 
Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Zaświadczenie z ZUS / FUS / KRUS o nie zaleganiu ze składkami, lub potwierdzenie zapłaty składki z ostatnich 6 miesięcy. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Kserokopia decyzji administracyjnej o udzieleniu koncesji wydana przez naczelny lub centralny organ administracji państwowej, właściwy ze względy na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu
 
Dokumenty wymagane dodatkowo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • Działalność gospodarcza, zasady ogólne, rozliczana na podstawie księgi przychodów rozchodów / księgi rachunkowej.
  Gdy wniosek kredytowy jest złożony w okresie styczeń - kwiecień przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego.
 • Oświadczenie o wynikach finansowych firmy za ostatni rok.
 • Kopia książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące ubiegłego i bieżącego roku w formie podsumowania poszczególnych miesięcy oraz pełnego zestawienia ostatniego miesiąca
  gdy wniosek kredytowy jest złożony w okresie styczeń – czerwiec po złożeniu rocznego zeznania podatkowego.
 • PIT 36 / 36-L gdy wniosek kredytowy jest złożony w okresie lipiec – grudzień.
 • PIT 36 / 36-L.
 • Oświadczenie o wynikach finansowych firmy osiągniętych w bieżącym roku.
 • Kopia książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące objęte oświadczeniem w formie podsumowania poszczególnych miesięcy oraz pełnego zestawienia ostatniego miesiąca.
 • Działalność gospodarcza, rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego
  Kopia deklaracji rocznej o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28) potwierdzonej przez Urząd Skarbowy.
 • Działalność gospodarcza, rozliczana w formie karty podatkowej
  Decyzja wydana przez Urząd Skarbowy o ustaleniu wysokości karty podatkowej (kopia, oryginał do wglądu).
Dokumenty dla osób wykonujących wolny zawód
 
Świadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu uzyskiwanych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tytułu wykonywania wolnego zawodu;
Kserokopie dokumentów świadczących o wykonywanym zawodzie np.: legitymacje członków stowarzyszeń zawodowych, kontrakty, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne uzgodnione dokumenty;
Kserokopia PIT za ubiegły rok lub kserokopie rachunków i faktur za wykonane usługi za okres ostatnich 12 miesięcy oraz Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.
 
Dokumenty dla osób prowadzących gospodarstwo rolnicze
 
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich, miesięcznych dochodów po opodatkowaniu z gospodarstwa rolnego, uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Kserokopia nakazu płatniczego podatku rolnego i dowód jego wpłaty lub
Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego (o ile zawiera informację o liczbie hektarów przeliczeniowych).
Dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (do wglądu).
Zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym
 
 
 
 
esco, serwisy www, grafika, oprogramowanie, komputery, bielsko